Dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban


A mő, illetve annak részei a kiadó elızetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem rögzíthetık, sokszorosíthatók vagy terjeszthetık. A szerzı elıszava Jó ideje már, hogy ennek a könyvnek a témája foglalkoztatni kezdett.

Larry Bonddal úgy ismerkedtem meg, hogy olvastam "Harpoon" nevő hadijátékának hirdetését az Egyesült Allamok Haditengerészeti Intézetének lapjában, a Proceedingsben. A játékot utóbb meg is vásároltam; csodálatosan hasznosnak bizonyult. A Vadászat a Vörös Októberre címő könyvem fı ihletıje is a Harpoon volt. Dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban a nyáron, ben, elautóztam a hadijáték-rajongók egyik konferenciájára, hogy találkozzam vele.

dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban

Jó barátok lettünk. Izgalmasnak találtam, és beszélgetni kezdtünk arról, hogy a témára akár egy kényv is épülhetne, mivel - gondoltuk - a Védelmi Minisztériumon kívül soha senki nem vizsgálta megfelelı részletességgel, milyen volna egy ilyen, modern fegyverekkel vívott hadjárat.

Az ötlet annál vonzóbbnak tőnt, minél többet beszélgettünk róla.

Hamarosan már egy cselekményvázlattal játszadoztunk, és azon igyekeztünk, hogy a hadmőveletek forgatókönyvét kezelhetı méretőre rövidítsük, anélkül persze, hogy lényeges elemeket hagynánk ki belıle. Mint kiderült, erre a problémára igazából végtelenbe nyúló vitáink, és jónéhány korántsem szelíd szóváltásunk ellenére sem sikerült megfelelı megoldást találnunk Jóllehet Larry neve nem szerepel ennek a könyvnek a címlapján, a "Vörös vihar" legalább annyira az ı munkája, mint az enyém.

Sohasem gondoltuk át, hogyan osszuk meg a munkát egymás közt, s bár a szerzıdést esetünkben mindössze egy kézfogás jelképezte, társszerzıkként egy teljes könyvet hoztunk létre Az olvasó dolga, hogy eldöntse, mennyire volt sikeres ez az együttmőködés.

Köszönetnyilvánítás Lehetetlen, hogy Larry meg én mindazoknak köszönetet mondjuk, akik oly sokféleképpen segítettek bennünket ennek a könyvnek a megírásában.

Urengoy alkoholizmus kezelés

Ha megpróbálnánk, olyanok nevét volnánk kénytelenek kihagyni, akik nem csak egyszerően fontos segítséget nyújtottak nekünk, hanem örömmel szentelték nekünk az idejüket, kérdések végtelen sorára válaszoltak, aztán alaposan meg is magyarázták a válaszaikat. Nem felejtettük el, hogy kik ık, és mivel tartozunk leszokott a dohányzásról és nem hízott meg. Különösképpen hálásak vagyunk azonban az FFG kapitányának, tisztjeinek és tengerészeinek azért a csodálatos hétért, amelynek során megmutatták egy tudatlan szárazföldi patkánynak, mit is jelent tengerésznek lenni.

Muzulmánok voltak, ezt azonban beszédük nem dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban el. Dallamosán, azeri akcentussal beszélték az oroszt. Ezt a vezetı mérnökük mulatságosnak találta, amivel azonban önmagukat csapták be. Hárman közülük az imént fejeztek be egy nehéz és bonyolult feladat végrehajtását: száz meg száz töltıszelepet nyitottak ki a teherautó-parkolóban és a teherpályaudvaron.

Ibrahim Tolkaze volt a vezetıjük, de nem ı haladt elıl, hanem a tagbaszakadt Raszul, a MVD egykori ırmestere, aki ezen a hideg éjszakán már hat ember ölt meg - hármat a kabátja alá rejtett pisztollyal, hármat pedig puszta kézzel.

Egyikük sem hallotta meg ıket. Egy olajfinomító zajos hely. A holttesteket az árnyékban hagyták, a három férfi pedig beszállt Tolkaze kocsijába, hogy tovább induljanak következı bevetési pontjukra. A kétemeletes modern központi épület, szerepének megfelelıen a komplexum középpontjában emelkedett. Legalább ötkilométeres körben mindenfelé krakkolótornyok, tárolótartályok, katalitikus kamrák látszottak, mindenekelıtt pedig: ezer meg ezer kilométernyi vastag csı.

Mindezek együtt Nyizsnye vartovszkot a világ egyik legnagyobb olajfinomítójává tették.

Az eget egyenetlen távolságokban hulla-dékgáz-égetık lángjai világították meg, a levegıben kıolaj lepárlási termékek átható szaga érzett: repülıbenziné, könnyőbenziné, benziné, az interkontinentális rakéták nitrogéntetraoxidjáé, mindenféle kenıolajoké, és különféle, alfanumerikus jelzıkkel jelölt szénhidrogéneké. A téglafalú, ablaktalan épületet Tolkaze szolgálati Zsigulijával közelítették meg: a mérnök beállt a számára fenntartott parkolóhelyre, kiszállt, majd egyedül indult el az ajtó felé.

dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban

Társai közben a hátsó ülésen kuporogtak. Az üvegajtón belépve Ibrahim üdvözölte a biztonsági ırt, aki mosolyogva nyúlt a belépıjéért.

Dohányzási kódok nyizsnevartovszkban

A biztonsági intézkedésekre valóban szükség volt, minthogy azonban már vagy negyven éve léptették érvénybe, senki sem vette ıket komolyan, mint a Szovjetunióban dívó többi formális, bürokratikus elıírást.

Az ır iszogatott: mi más vigasza lehetett volna ezen a zord, hideg tájon? Tekintete zavaros volt, mosolya pedig túl merev.

Nem kardiális eredetű mellkasi fájdalom WMN Olvasási idő kb.

Tolkaze, miközben odanyújtotta neki, elejtette az igazolványt. Az ır lehajolt, hogy visszaadja - dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban azonban már soha többé nem állt fel.

dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban

Utoljára Tolkaze pisztolyának csövét érezte, egy hideg kört a tarkóján, aztán meghalt, anélkül, hogy tudta volna miért - vagy hogy miképpen. Ibrahim belépett az ır pultja mögé, hogy elvegye a fegyvert, amelyet az oly szívesen mutogatott a mérnököknek, akiket ırzött.

Felemelte a holttestet, aztán üggyel-bajjal odacipelte a pulthoz, és arccal rádöntötte. Mintha csak egy újabb három mőszakban dolgozó alkalmazott volna, akit elnyomott az álom Intett a társainak, hogy bejöhetnek az épületbe. Raszul és Mohammet odafutott az ajtóhoz.

Raszul megragadta a fegyvert, gyorsan ellenırizte, és megállapította, hogy csıre töltötték, és biztosították. A vállára vetette a tártáska hevederét, feltőzte a szuronyt, aztán ezen az éjszakán elsı ízben megszólalt: -Vár a Paradicsom. Tolkaze összeszedte magát, lesimította a haját, megigazította a nyakkendıjét, és mielıtt felvezette volna társait a másodikra, fehér laboratóriumi köpenyére tőzte a belépıjét. Az elıírások szerint azt, aki be akart lépni a fıvezérlı-helyiségbe, azonosítania kellett az odabent dolgozók valamelyikének.

Úgy látszott, Nyikolaj Barzov meglepıdött, amikor megpillantotta Tolkazét az ajtó apró ablakán át.

Szívfájdalom dohányzás után

Az a segédszelep a nyolcas kerozinon. Ha holnap sem mőködik, kénytelenek leszünk más ágra terelni, az meg tudod, hogy mivel jár Barzov egyetértıén morgott. A középkorú mérnök azt hitte, Tolkaze szereti, ha így, félig oroszosán becézik, ebben azonban nagyot tévedett. A súlyos acélajtó kitárult. Barzov addig nem láthatta Raszult és Mohammetet, dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban pedig már nemigen maradt ideje erre. Mellkasába három 7. A fıvezérlı-helyiségben húszfınyi ügyelet tartózkodott - a terem erısen emlékeztetett egy vasúti csomópont vagy egy erımő irányító központjára.

A magas falakat vezetékeket jelképezı vonalak szövevénye hálózta be, száz meg száz lámpa jelezte, hogy melyik szelep éppen milyen állásban van rajtuk. Ez azonban csak a fı kijelzı volt, a rendszer egyes elemeit külön-külön helyzetjelzı panelok ábrázolták. A folyamatokat nagyrészt számítógép vezérelte, de a mőszak mérnökeinek fele állandóan figyelemmel kísérte ıket.

dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban

Az itt dolgozóknak mindenképpen meg kellett hallaniuk a lövéseket. Fegyver azonban egyiküknél sem volt. Raszul elıkelı lassúsággal haladt a helyiség túlsó dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban felé. Biztos kézzel kezelte a Kalasnyikovot: minden egyes mérnökre egy-egy lövést adott le. Elıször megpróbáltak elmenekülni elıle, de aztán észrevették, hogy Raszul, akár a vágómarhákat egy sarokba akarja beterelni ıket. Minden lépése egyikük 10 halálát jelentette.

dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban

Kettınek közülük volt bátorsága, hogy felkapván egy-egy telefonkagylót, megpróbálják riasztani a KGB gyors reagálású egységét. Raszul az egyiket az irányítópultja mellett lıtte le, a másik azonban, fedezéket keresve a golyók elıl, lehúzódott az irányítópultok sora mögé, majd felugrott, és rohanni kezdett az ajtó felé, ahol Iblkaze állt.

Borisz volt az, a párt kedvence, a helyi kollektíva vezetıje, aki barátkozott vele, és megtette ıt az orosz mérnökök bennszülött kedvencének.

Ibrahim élénken emlékezett minden egyes alkalomra, amikor az istentelen disznó leereszkedıen bánt vele, a vademberrel, akit azért importáltak, hogy mulattassa orosz gazdáit. Tolkaze felemelte a pisztolyát. Tolkaze a szájába lıtt, s közben remélte, hogy Borisz nem hal meg túlságosan gyorsan, s még hallja, amikor meg vetıen azt mondja neki: hitetlen. Örült, hogy ezzel az emberrel Raszul nem végzett: a többi a szótlan óriásé lehet.

TOM CLANCY VÖRÖS VIHAR

A többiek ordítottak, poharakat, székeket, kézikönyveket dobáltak feléjük, menekülniük azonban már nem volt hova, a barna bırő, hatalmas termető gyilkos feltartóztathatatlanul közeledett. Néhányan közülük, jelezvén, hogy megadják magukat, felemelték a kezüket - mindhiába.

  • Segíthet a jóga a dohányzásról való leszokásban
  • Leszokott a dohányzásról és 12 kg-ot hízott

Néhányan közülük hangosan imádkoztak -de nem Allahhoz, aki megmenthette volna ıket. Ahogy Raszul a véres sarokhoz közeledett, a hangzavar mindinkább csökkent.

Amikor az utolsó lövést is leadta, elmosolyodott: tudta, hogy a hitetlen disznó a szolgája lesz a Paradicsom 13 ban. Új tárat tett a géppisztolyba, aztán elindult visszafelé.

dohányzási kódok Nyizsnevartovszkban